Vedtægter for Korsør Cable Park 

Vedtaget ved generalforsamling 2020

 

§1 Foreningens navn 

§1 Korsør Cable Park 

 

§2 Foreningens hjemsted 

§2 Slagelse Kommune 

 

§3 Foreningens formål 

§3 Foreningens formål er at give alle interesserede i Slagelse uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at dyrke wakeboard på vandet eller deltage i foreningens fællesskaber. 

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. 

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

 

§5 Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af året.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes en af bestyrelsen udpeget repræsentant senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 

5.4 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal i forhold til fremmødte på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg. 

5.7 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, halvdelen er på valg på lige 

5.8 For at have stemmeret til generalforsamlingen, skal man have været betalende medlem i 2 måneder.

5.9 Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling er gældende fra vedtagelse.

5.9 Generalforsamlingens dagsorden 

 

 • Valg af dirigent og stemmetællere

 

 • Bestyrelsens beretning 

 

 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 

 • Indkomne forslag

 

 • Forslag til handlingsplan og budget 

 

 • Valg af bestyrelse og suppleant 

Formand og kassere er på direkte valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen

 1. Valg af formand (i ulige år)
 2. Valg af kasserer (i lige år)
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige og ulige år)
 4. Valg af suppleant

 

 

 • Valg af revisor 

 

 • Evt.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.